ყველაფერი რაც გაინტერესებთ

Posts tagged ‘caallan’

rogor momewona ”british centre”…

   ramdeni xania minda inglisuris sapudzvliani sheswavla da vera da ver movabi tavi… xan ra problema gamomechxira da xan ra… mokled ramdenime dgis win chemma meuglem mitxra midi inglisuris kursebi modzebne sad ginda rom iswavlo da iareo… dzalian gamixarda… chavujeqi kompiuters, ra agar vnaxe, tavidan ”cambridge centre”-s vpiqrobdi magram bolos ratomgac ”british centre”-ze shevachere archevani…

   mokled 2 dgis win mivedi garemo davatvaliere, gasaubreba gaviare da mexute sapexurze damsves… 3 sacdeli gakveili daminishnes da gamomishves. dges chamitarda pirveli gakvetili… simartle gitxrat ar var ukmayopilo, ratomgac megona dzalian dabali done iqneboda tumca chemi mosazreba ar gamartla… inglisur enaze midis mteli gakvetili saubari, tan dzalian swrapad laparakoben rac dzlian kargia, yuri echveva swrap saubaris mosmenas da laparaksac advilad iwyeb. gramatikac normalurad iswavleba…

    swavleba mimdinareobs callanis metodit… anu bevrad upro swrapad swavlob inglisurs… 12-ve sapexuris gavlis shemdeg gadmomcemen cambridge-s sertipikats…. 😛

  erti sityvit ukmayopilo ar var da vnaxot rogor ganvitardeba movlenebi, imedia martla kargad shemaswavlian da daakmayopileben chems motxovnebs… 😀 esec chemi shtabechdilebebi… 😛

Advertisements

ტეგების ღრუბელი